Mookary molekulýar agram (Hmw) Plastmassa berkidilen polat köpri ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

HMW plastmassa demir polat köprüsi esasan birleşdirilen plastik köprä we plastmassa demir polat köprüsine bölünýär. Bu täze we ösen köpri material seriýaly önümiň bir görnüşidir. Himiýa senagatynda, nebitde, elektrik energiýasynda, lukmançylykda, gurluşykda we beýleki pudaklarda we kenarýaka sebitlerinde eýýäm giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

HMW plastmassa demir polat köprüsi esasan birleşdirilen plastik köprä we plastmassa demir polat köprüsine bölünýär. Bu täze we ösen köpri material seriýaly önümiň bir görnüşidir. Himiýa senagatynda, nebitde, elektrik energiýasynda, lukmançylykda, gurluşykda we beýleki pudaklarda we kenarýaka sebitlerinde eýýäm giňden ulanylýar. Häzirki adaty kabel lýubkasyny çalşyp biler we EUB we ABŞ-nyň ösen ýurtlarynda giňden ulanyldy. Geljekki in engineeringenerçilik programmasy üçin ileri tutulýan kabel lýubkasy. "Polady plastmassa çalyşmak" milli syýasatyna laýyk gelýär we aýratynlyklary bar: ýalyn saklaýjy, poslama garşylyk, ajaýyp mehaniki güýç, gowy izolýasiýa öndürijiligi, laýyk gurluş, owadan görnüş we uzak ömri. Dürli şertlerde we howa şertlerinde polat köprini, aýna süýümli berkidilen plastmas köprini we alýumin garyndy köprüsini birleşdirýär. Gözleg we işläp düzmek.

2

Polimer kabel lýubo aşakdaky aýratynlyklara eýedir

1. Polimer kabel lýubo ýokary tehnologiýaly polimer material PVC we ABS polifenilen oksidinden ýasalýar. Güýçli ýylylyga garşylyk, ýylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti, ýangynyň yza galmagy, ýokary izolýasiýa öndürijiligi, güýçli poslama garşylygy we uzak ömri ýaly artykmaçlyklary bar. Adaty önümlerden uly artykmaçlyklary bar.

2. Strukturalaýyn optimizasiýa dizaýny, kabel tarelkalaryny gurmagyň çeýeligini we çaltlygyny ýokarlandyrýar. Adaty kabel tarelkasynyň gurluşy çylşyrymly we köp bölekleri talap edýär, şol bir wagtyň özünde täze garyndy plastmassa kabel lýuboý, diňe onlarça bölek ulanyp müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler, bu bolsa kabel tarelkalaryny gurmagyň çeýeligini we tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.

3. Barlamak arkaly adaty ýagdaýdan takmynan 5% ýokary bolan polimer materiallarynyň ulanylyş derejesini ýokarlandyryň. Polifenilen oksidi ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýedir, esasanam gowy dartyş güýji, täsir güýji, poslama garşylyk we süýşmek garşylygy. 3000h üçin 21MPa ýüküň aşagynda süýşmegiň bahasy bary-ýogy 0. 75%, PC 1%, POM 2.3%, ABS 3%. PVC bilen doly garyşmak bilen, ulanylyş derejesi gowulaşýar, bu adaty ýagdaýdan 5% ýokarydyr.

4. Önümiň daşky görnüşi we ýokary bezegi bar. Önüm güýçli plastisitli plastmassa materiallaryndan ýasalýar we sanjym galyplary we ekstruziýa galyplary bilen gaýtadan işlenýär. Daş görnüşi gowy. Strukturalaýyn optimizasiýa dizaýnynyň üsti bilen, özbaşdak birleşdirilip, güýçli bezege eýe bolup biler. Adaty önümleriň daşky görnüşiniň pesligi we pes bezeg öndürijiliginiň kemçiliklerini ýeňip geçýär.

5. Polimer köprüsiniň hyzmat möhleti gaty uzyn. Adaty polat köpri bilen deňeşdirilende, hyzmat möhleti 5-8 esse uzyn bolup, köprini çalyşmagyň ikinji derejeli maýa goýum çykdajylaryny azaldýar. Adaty polat köpri önümleriniň poslama garşy öndürijiligi pes, şonuň üçin köpri yzygiderli boýalmaly we abatlanmaly. Maddy bahasy we zähmet gymmaty ýokary, polimer köprüsiniň poslama garşylygy güýçli, bu tehniki hyzmatyň bahasyny we tehniki hyzmatyny ep-esli azaldýar. Erginli plastmassa kabel lýuboý tehniki hyzmat wagtynda öçürilmeli däldir we önümçiligiň ýapylmagy sebäpli dörän ýitgiler şoňa görä azalýar, bu bolsa öndürijiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

SJZ65 & JWS45

SJZ80 & JWS50

SJZ92 & JWS50

Buraw (mm)

65/132

80/156

92/188

Çykyş (kg / sag)

150-200

250-350

500-600

Motor güýji (kw)

37

55

110

Önümiň şekili

1
Plastic Reinforced Steel Bridge Extrusion Machine2
Plastic Reinforced Steel Bridge Extrusion Machine1
Plastic Reinforced Steel Bridge Extrusion Machine3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň