Uly diametrli HDPE Boş diwarly örtükli turba ekstruziýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Içki gapyrga berkidilen gasynlanan turba, bazardaky täze döredilen ähli plastmassa iç gapyrga bilen berkidilen turba. Bu turba çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilenden (HDPE) ýasalýar. Turbanyň turba topragynyň şol bir gysyş güýjüni emele getirýän uly meýdany bar. Kebşirleýiş täsiri gowy we bogunyň dartyş güýji ýokarlanýar. Içki gapyrganyň gurluşy, halkanyň berkliginiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin amatlydyr. Häzirki wagtda içerki öndürijiler dürli spesifikasiýa DN200 ~ 3000mm turbalary öndürip bilerler we turbalaryň önümçilik uzynlygy 6m, 9m we 12m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Turbanyň aýratynlyklary

Turbanyň egrilen gasynlanan gurluşy ýerliklidir, bu toprak bilen aragatnaşygyň üstüni giňeltmäge amatly we turbageçirijide doldurylan arka gapagy we turbanyň özi töwerekdäki topragyň basyşyny bilelikde göterýär, netijede turba bilen topragyň bilelikde hereket etmegi.

Turbanyň süýüminiň ortasynda dik içki gapyrga bar, bu tolkun gabygynyň durnuklylygyny ep-esli gowulandyrýar we gysylmaga we täsir garşylygyna amatly.

Plastmassa zolagyň kebşirleýiş ýüzüniň ini uly we täsiri gowy, bu turbanyň tikiş güýjüni ýokary edýär.

Turbanyň birikmesi nol syzmagy üpjün etmek üçin rozetka eremesini kabul edýär we poslamaýan polatdan gysgyç birikmesi amatly we ygtybarlydyr.

Ulanyş gerimi

Deňiz suwlary, senagat, himiýa zawody, derman zawody we beýleki pudaklar üçin poslaýjy kanalizasiýa turbalary; Köne şäheri täzeden gurmak, ýagyş suwlaryny we lagym kanallaryny üýtgetmek taslamasy, lagym arassalaýjy zawod we galyndylary arassalamak zawody; şäher häkimligi, gurluşyk in engineeringenerçiligi, gömülen zeýkeş, elektrik bekedi we beýleki uly taslamalar ; Ekin meýdanlaryny suwarmak we zeýkeş;

sco
sco1
sco2

Öndürijilik we artykmaçlyk

Uly diametrli HDPE içi diwar bilen örtülen turba sement turbasy üçin iň oňat çalyşmalardan biridir. Jwell bu setir üçin iň ökde hünärli üpjün edijileriň biridir. Durnukly öndürijilik we aňsat işlemek bilen häsiýetlendirilen ajaýyp turba maşynyny üpjün edýän turba öndürmekde güýçli tehniki artykmaçlygymyz we baý tejribämiz bar. Jwell maşynynyň giňişleýin görkezijileri içerki ýokary derejä ýetýär.
1. Esasy ekstruder ýokary tizligi we ýokary hilli ekstruziýany üpjün edýän täsirli ýeke nurbat ekstruderi kabul edýär;
2. Kompozit kelle, önümiň hilini üpjün etmek üçin ussat gurluş we özboluşly dizaýn bilen spiral aýlawly galyp görnüşi bilen ulanylýar;
3. Turbanyň önümi ýokary halka berkligine eýe, anti-statik maşgas drena andy we gaz çykaryjy turbalar bu enjam tarapyndan öndürilip bilner;
4. Amatly işlemek we ykdysady gurluşyk bilen ýörite turba birikdirijisi.

Esasy tehniki spesifikasiýa

Model

Turbanyň diametri

Ekstruder

Motor güýji

Potensial

Jemi kuwwat

JW800

200-800mm

JW75 × 30 / JW55 × 30

45 / 18.5kw

400kg / sag

120kw

JW1200

300-1200mm

JW90 × 30 / JW65 × 30

75/30kw

550kg / sag

200kw

JW1600

800-1600mm

JW100 × 30 / JW75 × 30

110/45kw

650kg / sag

300kw

JW2400

1200-2400mm

JW120 × 30 / JW75 × 30

132/55kw

750kg / sag

400kw

JW3000

1800-3000mm

JW150 × 30 / JW90 × 30

200/90kw

900kg / sag

600kw

Önümiň şekili

Large Diameter HDPE Hollow-wall Coiled Pipe Extrusion Machine1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň