“Bkwell And Jwell” kompaniýasynyň Taýlanddaky ofisiniň açylyş dabarasy

2

Taýlandda Bkwell we JWELL ofisiniň açylyşy Bangkokda geçirildi

21-nji iýunda Bkwell JWELL Bangkokda Taýlanddaky ofisini açdy. Hytaý plastmassa gaýtadan işleýän senagat birleşiginiň prezidenti Zhu Wenwei we Assosiasiýanyň beýleki ýolbaşçylary, şeýle hem Taý plastmassa kärhanalary birleşiginiň prezidenti Çeng we strategiki hyzmatdaş Maagyň başlygy Ueli we senagat dosty Zhu Fuhua, jenap. Bkwell Jwell Dwell kompaniýasynyň açylyş dabarasyna Fang Bing Liu, jenap Wu Jun Çen we beýleki myhmanlar geldi.ofisi Taýlandda. Sawadika, Hytaýa we Taýlanda plastmassa senagatynyň has gowy hyzmatyny dowam etdirip bileris diýip umyt edýärin!

3

Hytaýyň ykdysadyýetiniň ösmegi bilen Hytaýyň plastmassa pudagy hem soňky ýyllarda uly ösüş gazandy. Indi diňe daşary ýurtlardan ösen materiallary, prosesleri we enjamlary kabul etmeýäris, siňdirýäris we siňdirmeýäris. Şol bir wagtyň özünde, Hytaýda hem ösüş gazanmak üçin Hytaýa çykarylýar!
Plastmassa pudagynyň ösüşi hem gözleg we enjamlaryň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hytaý Plastmas Assosiasiýasy, jinwei tarapyndan wekilçilik edilýän Hytaýyň ekstruziýa enjamlary pudagyndaky kompaniýalaryň ABŞ we Europeewropa bilen plastik gaýtadan işlemek we hatda goşa granulasiýa ýaly ugurlarda yzarlamagyny dowam etdirer diýip umyt edýär.
Taýland ofisiniň döredilmegi, has köp hytaý plastmassa kärhanalarynyň daşary ýurtlarda ýüzbe-ýüz bolmagy üçin goldaw we goldaw berer diýip umyt edýäris.

4

Jinwei kompaniýasynyň başlygy jenap He Haýçao, Ofisiň açylyş dabarasyna gatnaşan ähli myhmanlara, dostlara we işgärlere minnetdarlyk bildirdi! Taýland uzak taryhy, ýönekeý däp-dessurlary we ajaýyp iş gurşawy bolan ýurt. Taýlanddaky Jinwei halky, köp müşderi we işewür goldaw we höwes bilen hökümetiň we halkyň hoşniýetliligini duýýar. Müşderilere has professional önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin Taýlandda we Günorta-Gündogar Aziýada berlen “Dogruçyllyk” düşünjesine eýereris.

5

Ösüşiň soňy ýok, diňe täze başlangyç nokady. Taýland ofisiniň döredilmegi lokallaşdyrylan hyzmatlar we jogap wagtynyň gysgalmagy, Günorta-Gündogar Aziýa bazaryna ýaýramak, kompaniýanyň halkara bazaryna giriş tizligini ýokarlandyrmak we artýan bazary giňeltmek, Taýlandda marka habardarlygyny ýokarlandyrmak arkaly Taýland bazaryny mundan beýläk-de ösdürmäge amatlydyr. we Günorta-Gündogar Aziýa.

ASEAN-yň on ýurdunda üçünji uly plastik sarp ediş bazary hökmünde Taýlandda uly isleg we ösüş üçin giň perspektiwalar bar. 2004-nji ýyldan başlap, JWELL Taýland bazarynda nurbat we ekstruderiň satuwyna we hyzmatyna başlady. Geljekde Taýlanddaky ofis has ýokary hilli önümler we has amatly hyzmatlar bilen tehnologiki, hyzmat we dolandyryş innowasiýalary arkaly müşderiler üçin gymmatlyk döretmegi dowam etdirer.

Taýlandyň Bangkok şäherindäki halkara sergi merkezi. Biziň kompaniýamyz täze ekstruder, Crusher, üç rolikli kalender, awtomatiki Hollow Machine we ş.m. ýaly köp enjam getirdi, olaryň arasynda Bkwell kompaniýasy ýerinde görkeziş arkaly ösen doly awtomatiki Hollow Molding Machine tehnologiýasyny ösdürdi. özboluşly önüm artykmaçlyklary, şeýle hem awtoulag zapas şaýlary, gaplaýyş, gündelik zerur zatlar, lukmançylyk we beýleki pudaklarda esasy goşundylar sergä gatnaşanlaryň köpüsi tarapyndan giňden wasp edildi.

6

Bkwell. Jwell Dwelliň Taýlanddaky edarasy

Salgysy : 89/11 , Kärhanalar seýilgähi , Bangna , Bangkok


Iş wagty: Fewral-02-2020