16 zadyň gysgaça mazmuny: Sahypa we Blister önümleriniň problemalary we çözgütleri

1 et Sahypa köpük
(1) Çalt gyzdyrmak. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Ateryladyjynyň temperaturasyny ýerlikli peseltmek.
Heating heatingyladyş tizligini degişli derejede haýallaşdyryň.
Ateryladyjyny listden uzakda saklamak üçin list bilen gyzdyryjynyň arasyndaky aralygy ýerlikli ýokarlandyryň.
(2) Deň däl ýyladyş. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Hot Sahypanyň ähli böleklerini deň derejede gyzdyrmak üçin gyzgyn howanyň paýlanyşyny sazlaň, howa paýlaýjy kapot ýa-da ekran bilen sazlaň.
Ater Gyzdyryjy we gorag torunyň zaýalanandygyny barlaň we zeper ýeten bölekleri bejeriň.
(3) Sahypa çygly. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Dry Guradyşdan öňki bejergini geçiriň. Mysal üçin, 0,5 mm galyňlykdaky polikarbonat listi 1-2 sagatda 125-130 temperaturada, 3 mm galyňlykdaky kagyz 6-7 sagatda guradylýar; 3 mm galyňlygyndaky list 1-2 sagatda 80-90 temperaturada guradylýar we guradylandan soň derrew gyzgyn emele getirilýär.
② Gyzdyryň.
Heating heatingyladyş tertibini iki taraplaýyn ýylatmaga üýtgediň. Esasanam listiň galyňlygy 2 mm-den ýokary bolsa, ony iki tarapa gyzdyrmaly.
The Sahypanyň çyglylyga garşy gaplamasyny gaty ir açmaň. Ol gyzgyn emele gelmezden ozal açylýar we emele gelýär.
(4) Sahypada köpürjikler bar. Sahypanyň önümçilik prosesi köpürjikleri ýok etmek üçin sazlanar.
(5) Sahypanyň nädogry görnüşi. Degişli kagyz materiallary saýlanylmaly we formula ýerlikli düzedilmeli.
2 et Sahypanyň ýyrtylmagy
(1) Galyndy dizaýny pes we burçdaky ýaý radiusy gaty az. Geçiş ýaýynyň radiusy ýokarlandyrylmalydyr.
(2) Sahypanyň ýyladyş temperaturasy gaty ýokary ýa-da gaty pes. Temperatura aşa ýokary bolanda, ýyladyş wagty degişli derejede azaldylýar, ýyladyş temperaturasy peselýär, ýyladyş birmeňzeş we haýal bolar we gysylan howa birneme sowadylan list ulanylar; Temperatura gaty pes bolanda, ýyladyş wagty degişli uzaldylýar, ýyladyş temperaturasy ýokarlanýar, list gyzdyrylýar we deň derejede gyzdyrylýar.
3 et Sahypa zarýad bermek
(1) heatingyladyş temperaturasy gaty ýokary. Heatingyladyş wagty degişli gysgaldylýar, gyzdyryjynyň temperaturasy peselýär, gyzdyryjy bilen listiň arasyndaky aralyk ýokarlanar ýa-da sahypanyň ýylylygyny haýal etmek üçin izolýasiýa üçin gaçybatalga ulanylar.
(2) Nädogry ýyladyş usuly. Galyň listler emele gelende, bir tarapy ýylatmak kabul edilse, iki tarapyň arasyndaky temperatura tapawudy uly. Arka emele gelýän temperatura ýetende, öň gyzdy we gyzdy. Şonuň üçin galyňlygy 2 mm-den uly bolan listler üçin iki tarapda ýyladyş usuly kabul edilmelidir.
4 et Sahypanyň çökmegi
(1) Sahypa gaty yssy. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Heating heatingyladyş wagtyny dogry gysgaldyň.
Heating heatingyladyş temperaturasyny degişli derejede peseltmek.
(2) Çig malyň ereýän akymy gaty ýokary. Önümçilik wagtynda pes ereýän akym tizligi mümkin boldugyça ulanylmalydyr
Ora-da sahypanyň çyzgy gatnaşygyny ýerlikli gowulandyryň.
(3) Termoforming meýdany gaty uly. Ekranlar we beýleki galkanlar deň derejede gyzdyrmak üçin ulanylar we listi hem gyzdyryp bolar
Orta meýdanda aşa gyzmagyň we çökmeginiň öňüni almak üçin zona diferensial ýyladyş.
(4) Deň däl ýyladyş ýa-da gabat gelmeýän çig mal, her sahypanyň dürli eremegine sebäp bolýar. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
The Howanyň paýlanyş plitalary gyzgyn howany deň paýlamak üçin gyzdyryjynyň ähli ýerlerinde goýulýar.
The Sahypadaky gaýtadan işlenen materiallaryň mukdary we hili gözegçilikde saklanýar.
Different Dürli çig malyň garyşmagynyň öňüni almaly
Sahypanyň ýyladyş temperaturasy gaty ýokary. Heatingyladyş temperaturasy we ýyladyş wagty dogry azaldylýar we gyzdyryjy hem listden uzakda saklanyp bilner,
Slowlyuwaş-ýuwaşdan gyzdyryň. Sahypa ýerli derejede gyzdyrylan bolsa, gyzdyrylan bölegi gorag tor bilen örtüp bolýar.
5 face faceerüsti suw süýümi
(1) Güýçlendiriji plunjeriň temperaturasy gaty pes. Dogry kämilleşdirmeli. Şeýle hem agaç basyş kömekçi plunjer ýa-da pagta ýüň mata we ýorgan bilen örtülip bilner
Warmylylygy saklamak üçin çümdüriň.
(2) Galyndy temperaturasy gaty pes. Sahypanyň bejeriş temperaturasy degişli derejede ýokarlanmalydyr, ýöne sahypanyň bejeriş temperaturasyndan ýokary bolmaly däldir.
(3) Deň däl ölmek sowadyjy. Sowadyjy suw turbasy ýa-da lýubka goşular we suw turbasynyň petiklenendigini barlaň.
(4) Sahypanyň ýyladyş temperaturasy gaty ýokary. Dogry azaldylmaly we listiň üstüni emele gelmezden ozal howa bilen sowadyp bolýar.
(5) emele getiriş prosesiniň nädogry saýlanmagy. Beýleki emele getiriş amallary ulanylar.
6 face faceerüsti tegmiller we tegmiller
. Göçürmegiň görnüşi
Çukuryň üstü çäge ýarylýar we goşmaça vakuum çykarmak deşikleri goşulyp bilner.
(2) evaramaz ewakuasiýa. Howa çykarmak deşikleri goşular. Düwürtik tegmilleri diňe belli bir bölekde ýüze çykýan bolsa, sorujy deşigiň petiklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaň
Ora-da bu ýere howa çykarmak deşiklerini goşuň.
(3) Plastifikatory öz içine alýan list ulanylanda, plastifikator ölü üstünde tegmilleri emele getirýär. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
The Dolandyryp bolýan temperatura bilen galyby ulanyň we galybyň temperaturasyny laýyk sazlaň.
She Sahypany gyzdyranyňyzda, galyp mümkin boldugyça listden has uzakda bolmalydyr.
Heating heatingyladyş wagtyny dogry gysgaldyň.
Old Galyndylary wagtynda arassalaň.
(4) Galyndy temperaturasy gaty ýokary ýa-da gaty pes. Degişli düzediler. Galyndy temperaturasy gaty ýokary bolsa, sowadyşy güýçlendiriň we galyndy temperaturasyny peseldiň; Galyndy temperaturasy gaty pes bolsa, galybyň temperaturasy ýokarlanar we galyndy izolýasiýa ediler.
(5) Ölüm materialynyň nädogry saýlanmagy. Aç-açan listleri gaýtadan işlenende, galyplary ýasamak üçin fenolik rezin ulanmaň, alýumin galyndylary.
(6) Ölüm üstü gaty gödek. Çukuryň üstüni gowulaşdyrmak üçin ýalpyldawuk bolmaly.
(7) Sahypanyň ýa-da galyndy boşlugynyň üstü arassa bolmasa, listiň ýa-da galyndy boşlugynyň üstündäki hapalar doly ýok ediler.
(8) Sahypanyň üstünde çyzgylar bar. Sahypanyň ýüzü ýalpyldawuk we kagyz bilen saklanmalydyr.
(9) Önümçilik gurşawynyň howasyndaky tozanyň mukdary gaty ýokary. Önümçilik gurşawy arassalanmalydyr.
(10) Galypdan ýasalan eňňit gaty az. Göwnejaý köpeldilmelidir
7 face faceüzüň sarylygy ýa-da reňksizligi
(1) Sahypanyň ýyladyş temperaturasy gaty pes. Heatingyladyş wagty dogry uzaldylýar we ýyladyş temperaturasy ýokarlanýar.
(2) Sahypanyň ýyladyş temperaturasy gaty ýokary. Heatingyladyş wagty we temperaturasy gysgaldylýar. Sahypa ýerli derejede gyzdyrylsa, barlanmalydyr
Degişli gyzdyryjynyň gözegçilikden çykandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
(3) Galyndy temperaturasy gaty pes. Galyndy temperaturasyny dogry ýokarlandyrmak üçin gyzdyrmak we ýylylyk izolýasiýasy amala aşyrylýar.
(4) Güýçlendiriji plunjeriň temperaturasy gaty pes. Dogry gyzdyrylmaly.
(5) Sahypa aşa uzaldy. Has galyň list ulanylar ýa-da has oňat süýümli we has ýokary dartyş güýji bolan list çalşylýar, bu hem geçip biler.
Bu şowsuzlygy ýeňip geçmek üçin ölüleri üýtgediň.
(6) Sahypa doly emele gelmänkä wagtyndan öň sowadylýar. Adamyň galyndy tizligi we listiň ewakuasiýa tizligi degişli derejede ýokarlandyrylar we galyp amatly bolar
Heatylylygy gorap saklanda, suwy dogry gyzdyrmaly.
(7) diealňyş gurluşyň dizaýny. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Dem Demoulding eňňidini esasly dizaýn ediň. Adatça, aýal galyndy emele gelende ýykylýan eňňitleri dizaýn etmek hökman däl, ýöne käbir eňňitleri dizaýn etmek önümiň birmeňzeş diwar galyňlygyna amatlydyr. Erkek galyndy emele gelende, stirol we gaty PVX listler üçin iň oňat eňňit 1:20; Poliakrilat we poliolefin listleri üçin ýykylýan eňňit 1:20-den ulydyr.
Fil Fillet radiusyny ýerlikli ýokarlandyryň. Önümiň gyralary we burçlary gaty bolmaly bolanda, meýilli tekiz tegelek ýaýyň ýerini tutup biler, soň bolsa meýilli tekiz kiçijik tegelek ýaý bilen birikdirilip bilner.
The Uzalýan çuňlugy ýerlikli azaldyň. Umuman, önümiň dartyş çuňlugy, ini bilen utgaşdyrylmalydyr. Wakuum usuly galyp etmek üçin gönüden-göni ulanylanda, dartyş çuňlugy ininiň ýarysyndan az ýa-da deň bolmaly. Çuňňur çyzmak zerur bolanda, basyşa kömek edýän plunjer ýa-da pnewmatik süýşmegi emele getirmek usuly kabul ediler. Bu emele getiriş usullary bilen hem dartyş çuňlugy ini az ýa-da deňdir.
(8) Gaýtadan işlenen material gaty köp ulanylýar. Onuň dozasy we hili gözegçilikde saklanar.
(9) Çig mal formulasy termoforming talaplaryna laýyk gelmeýär. Sahypa düzülende formulasiýa dizaýny dogry sazlanmalydyr
8 et Sahypanyň arhiwlenmegi we ýygyrtlary
(1) Sahypa gaty yssy. Heatingyladyş wagty dogry gysgaldylýar we ýyladyş temperaturasy peselýär.
(2) Sahypanyň ereýän güýji gaty pes. Pes eriş akymy bolan rezin mümkin boldugyça ulanylar; Önümçilik wagtynda sahypanyň hilini dogry ýokarlandyryň
Dartyş gatnaşygy; Gyzgyn emele gelende has pes emele gelýän temperatura mümkin boldugyça kabul ediler.
(3) Önümçilik döwründe çyzgy gatnaşygyna nädogry gözegçilik. Degişli düzediler.
(4) Sahypanyň ekstruziýa ugry ölýän aralyga parallel. Sahypa 90 dereje aýlanmalydyr. Otherwiseogsam, list ekstruziýa ugry boýunça uzalsa, molekulýar ugrukdyrylmagyna sebäp bolar, hatda ýyladyş galyplary bilen hem doly aýrylyp bilinmez, netijede sahypanyň gyralary we deformasiýasy ýüze çykar.
(5) Ilki bilen gysgyç bilen basylan listiň ýerli ýerleşişi aşa köp ýa-da örtük dizaýny nädogry. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Female Aýal galypdan emele gelýär.
The Gyralary tekizlemek üçin plunger ýaly basyş gurallaryny goşuň.
The Harydyň mümkin boldugyça peselmegini we filet radiusyny artdyryň.
Pressure Basyş kömeginiň tizligini degişli tizleşdiriň ýa-da ölüň.
Frame Çarçuwanyň we basyş kömekçisiniň ýerlikli dizaýny
9 、 Sahypanyň deformasiýasy
(1) Deňsiz sowatmak. Galybyň sowadyjy suw turbasy goşular we sowadyjy suw turbasynyň petiklenendigini barlaň.
(2) Diwaryň galyňlygynyň deň däl paýlanyşy. Öňe uzalýan we basyş kömek enjamyny kämilleşdirmeli we basyş kömegini ulanmaly. Formamak üçin ulanylýan kagyz galyň we inçe bolmaly
Bitewi ýyladyş. Mümkin bolan ýagdaýynda önümiň gurluş dizaýny degişli üýtgedilmelidir we berk tekizleýjiler uly tekizlikde goýlar.
(3) Galyndy temperaturasy gaty pes. Galyndy temperaturasy, listiň bejeriş temperaturasyndan birneme pes bolmaly, ýöne galyndy temperaturasy gaty ýokary bolmaz, ýogsam
Gysmak gaty uly.
(4) Ir ir demullamak. Sowadyş wagty degişli derejede köpeldilmelidir. Howany sowatmak önümleriň sowamagyny çaltlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner we önümler sowadylmalydyr
Diňe sahypanyň bejeriş temperaturasy aşakda bolsa, ony peseldip bolýar.
(5) Sahypanyň temperaturasy gaty pes. Heatingyladyş wagty degişli uzaldylýar, ýyladyş temperaturasy ýokarlanýar we ewakuasiýa tizligi ýokarlanýar.
(6) Gowy galyndy dizaýny. Dizaýn üýtgedilmelidir. Mysal üçin, wakuum emele gelende wakuum deşikleriniň sanyny köpeltmeli we galyndy deşikleriniň sanyny köpeltmeli;
Çyzgyny çyzyk bilen kesiň.
10 、 Sahypanyň deňsizligi
(1) Sahypanyň galyňlygy deň däl. Önümçilik prosesiniň şertleri, listiň galyňlygynyň birmeňzeşligini gözegçilikde saklamak üçin düzülýär. Gyzgyn emele gelende haýal amala aşyrylýar
Atingyladyş.
(2) Sahypa birmeňzeş gyzdyrylýar. Zeper ýetendigini we gyzdyryjy ekrany barlaň.
(3) Önümçilik meýdançasynda uly howa akymy bar. Işleýän ýeri goralmalydyr.
(4) Gysylan howa deň däl paýlanýar. Howa paýlaýjy, howanyň üflenmegini birmeňzeş etmek üçin öňünden uzalýan gutujygyň howa girelgesinde goýulmalydyr.
11 corner Burçdaky diwar gaty inçe
(1) emele getiriş prosesiniň nädogry saýlanmagy. Howany giňeltmek wilkasynyň basyş kömegi prosesi ulanylyp bilner.
(2) Sahypa gaty inçe. Galyň listler ulanylar.
(3) Sahypa deň derejede gyzdyrylýar. Heatingyladyş ulgamy barlanar we önümiň burçuny emele getirýän bölegiň temperaturasy has pes bolmalydyr. Basmazdan ozal, ýyladyş temperaturasyny sazlamak üçin emele gelende material akymyny synlamak üçin sahypanyň üstünden birnäçe çyzyk çyzyň.
(4) Ölümiň deň däl temperaturasy. Birmeňzeş bolmagy üçin dogry sazlanmalydyr.
(5) Önümçilik üçin çig malyň nädogry saýlanmagy. Çig mal çalşylýar
12 edge Gyranyň deň däl galyňlygy
(1) Galyndy temperaturasyna nädogry gözegçilik. Degişli düzediler.
(2) Sahypanyň ýyladyş temperaturasyna nädogry gözegçilik. Degişli düzediler. Adatça, ýokary temperaturada deň däl galyňlyk ýüze çykýar.
(3) Nädogry galyplaýyş tizligini dolandyrmak. Degişli düzediler. Hakyky görnüşde ilki uzalýan we inçe bolan bölek çalt sowadylýar
Şeýle-de bolsa, uzalma azalýar we şeýlelik bilen galyňlyk tapawudyny peseldýär. Şonuň üçin diwaryň galyňlygynyň gyşarmagy, emele geliş tizligini sazlamak bilen belli bir derejede sazlanyp bilner.
13 wall Diwaryň galyňlygy deň däl
(1) Sahypa ereýär we çynlakaý ýykylýar. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Low Pes eriş akymy pes bolan rezin film döretmek üçin ulanylýar we çyzgy gatnaşygy ýerlikli ýokarlanýar.
Acu Wakuumyň çalt yza çekilmegi ýa-da howanyň giňelmegi wakuum çekmek prosesi kabul edilýär.
The Sahypanyň ortasyndaky temperaturany gözegçilikde saklamak üçin gorag tor ulanylýar.
(2) Sahypanyň deň däl galyňlygy. Önümçilik prosesi, listiň galyňlygynyň birmeňzeşligini gözegçilikde saklamak üçin sazlanar.
(3) Sahypa birmeňzeş gyzdyrylýar. Heatylylygy deň paýlamak üçin ýyladyş prosesi kämilleşdiriler. Zerur bolsa, howa paýlaýjy we beýleki desgalar ulanylyp bilner; Her ýyladyş elementiniň kadaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.
(4) Enjamyň töwereginde uly howa akymy bar. Işleýän ýer, gaz akymynyň öňüni almak üçin goralmalydyr.
(5) Galyndy temperaturasy gaty pes. Galyndy degişli temperatura bilen deň derejede gyzdyrylmaly we galyndy sowadyş ulgamynyň petiklenendigi barlanýar.
(6) Sahypany gysýan çarçuwadan süýşüriň. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
The gysyş güýjüniň birmeňzeş bolmagy üçin gysgyç çarçuwasynyň her böleginiň basyşyny sazlaň.
The Sahypanyň galyňlygynyň birmeňzeşdigini ýa-da birmeňzeş galyňlygy bolan listiň ulanyljakdygyny barlaň.
Cl gysylmazdan ozal, gysgyç çarçuwasyny degişli temperaturada gyzdyryň we gysgyç çarçuwasynyň töweregindäki temperatura birmeňzeş bolmaly.
14 ner Burç döwmek
(1) Burçdaky stres konsentrasiýasy. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
The Burçdaky ýaý radiusyny ýerlikli ýokarlandyryň.
The Sahypanyň ýyladyş temperaturasyny ýerlikli ýokarlandyryň.
Old Galyndy temperaturasyny dogry ýokarlandyryň.
Low Haýal sowatmak diňe önüm doly emele gelensoň başlap biler.
High stressokary stresiň ýarylmagyna garşylygy bolan rezin filmi ulanylýar.
The Önümleriň burçlaryna berkitmeler goşuň.
(2) Gowy galyndy dizaýny. Ölüm, stresiň konsentrasiýasyny azaltmak ýörelgesine laýyklykda üýtgedilmelidir.
15 、 hesapyşma plungeri
(1) Metal basyş kömek enjamynyň temperaturasy gaty ýokary. Degişli azaldylýar.
(2) Agaç plunjeriň üstü goýberiji serişde bilen örtülenok. Bir palta ýag ýa-da Teflon örtügi ulanylýar.
(3) Dökülen ýüz ýüň ýa-da pagta mata bilen örtülenok. Çeňňek pagta ýüň mata ýa-da ýorgan bilen örtülýär
16 、 ickapyşmak ölmek
(1) Öçürmek wagtynda önümiň temperaturasy gaty ýokary. Galyndy temperaturasy birneme peselmeli ýa-da sowadyş wagty uzaldylmaly.
(2) Galyndylary ýykmak üçin eňňit. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
Old Galyndy goýberiş eňňidini köpeltmek.
Formation Formany döretmek üçin aýal galypdan peýdalanyň.
Possible mümkin boldugyça gysga wagtda görkezmeli. Öndürilende önüm bejeriş temperaturasynyň aşagynda sowadylmasa, sowadyjy galyp demouldan soň indiki ädimler üçin ulanylyp bilner.
Salkyn.
(3) Ölümiň ýapylmagyna sebäp bolýan çukurlar bar. Eliminateok etmek üçin aşakdaky usullar ulanylyp bilner:
① Demoulding çarçuwasy demoulding kömek etmek üçin ulanylýar.
P Pnewmatiki demouldyň howa basyşyny ýokarlandyrmak.
Possible Mümkin boldugyça gysga wagtda ýykmaga synanyşyň.
(4) Önüm agaç galypyna ýapyşýar. Agaç galybyň ýüzüni goýberiji gatlak bilen örtüp ýa-da polietrafluoroetilen gatlagy bilen sepip bolýar
Boýag.
(5) Galyndy boşlugynyň üstü gaty gödek. Ol ýalpyldawuk bolar


Iş wagty: 28-2021-nji oktýabr